CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN
VÀ BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Trong quá trình Khách hàng tìm kiếm, tiếp cận, tương tác, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của Shinhan Life Việt Nam, hoặc trong quá trình Khách hàng truy cập, sử dụng, tương tác, làm việc với (các) website, cổng thông tin điện tử, website thương mại điện tử, ứng dụng di động, trang mạng xã hội và/hoặc bất kỳ Nền Tảng nào khác thuộc sở hữu hoặc được ủy quyền của Shinhan Life Việt Nam (gọi chung là “Nền Tảng”), Shinhan Life Việt Nam có thể thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng.

Shinhan Life Việt Nam, gồm Shinhan Life Việt Nam và công ty mẹ, công ty con, Người có liên quan và các Bên liên kết của Shinhan Life Việt Nam theo quy định pháp luật (sau đây gọi chung là “Shinhan Life Việt Nam”), hiểu rõ tầm quan trọng của dữ liệu cá nhân của Khách hàng. Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân khi được Khách hàng đồng ý và cam kết bảo vệ, xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng một cách thích hợp trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam.

Chính sách bảo mật và bảo vệ dữ liệu cá nhân (“Chính sách”) này, Khách hàng có nghĩa là bất cứ cá nhân nào tìm kiếm, tiếp cận, tương tác, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của Shinhan Life Việt Nam, hoặc truy cập, sử dụng, tương tác với (các) trang web, cổng thông tin và các Nền Tảng của Shinhan Life Việt Nam, bao gồm nhưng không giới hạn bởi khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện hữu, chuyên viên tư vấn của Shinhan Life Việt Nam (gồm nhân viên, đại lý bảo hiểm cá nhân và nhân viên của tổ chức đại lý bảo hiểm).

Chính sách này áp dụng cho bất kỳ sản phẩm, dịch vụ nào của Shinhan Life Việt Nam mà Khách hàng đã, đang và có thể sẽ tiếp cận, sử dụng hoặc tương tác. Để Shinhan Life Việt Nam có thể cung cấp sản phẩm, dịch vụ theo yêu cầu của Khách hàng, Shinhan Life Việt Nam cần thu thập, ghi, lưu trữ, phân tích và thực hiện các hành động khác có liên quan đến dữ liệu cá nhân của Khách hàng. Việc xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng là cần thiết để Shinhan Life Việt Nam thực hiện việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho Khách hàng.

NẾU KHÁCH HÀNG KHÔNG ĐỒNG Ý CHO PHÉP XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG NHƯ MÔ TẢ TRONG CHÍNH SÁCH NÀY, SHINHAN LIFE VIỆT NAM RẤT TIẾC KHÔNG THỂ CUNG CẤP SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CHO KHÁCH HÀNG

Chính sách này áp dụng mỗi khi Khách hàng kết nối với Shinhan Life Việt Nam qua tư vấn tài chính, đại lý bảo hiểm, các trung tâm dịch vụ khách hàng, (các) chi nhánh, văn phòng giao dịch hoặc văn phòng kinh doanh của Shinhan Life Việt Nam, hộp trò chuyện (chatbot), Nền Tảng của Shinhan Life Việt Nam và/hoặc các kênh giao tiếp khác.

PHẦN I. LOẠI DỮ LIỆU CÁ NHÂN ĐƯỢC SHINHAN LIFE VIỆT NAM XỬ LÝ

1.1 Loại dữ liệu cá nhân mà Shinhan Life Việt Nam xử lý

 • Tùy thuộc vào bản chất của sản phẩm, dịch vụ Khách hàng mong muốn được Shinhan Life Việt Nam cung cấp và cách thức tương tác của Khách hàng với Shinhan Life Việt Nam, dữ liệu cá nhân được Shinhan Life Việt Nam xử lý có thể bao gồm Dữ liệu cá nhân cơ bản và Dữ liệu cá nhân nhạy cảm theo quy định của pháp luật hiện hành mà Khách hàng cung cấp cho Shinhan Life Việt Nam và đồng ý cho phép chúng tôi xử lý các dữ liệu cá nhân này.
 • Dữ liệu cá nhân là tất cả thông tin gắn liền với một cá nhân cụ thể hoặc giúp xác định một cá nhân cụ thể. Dữ liệu cá nhân cơ bản là thông tin cơ bản nhất của một cá nhân, bao gồm: họ tên, ngày sinh, địa chỉ, hình ảnh cá nhân, số điện thoại, số định danh cá nhân, v.v. Dữ liệu cá nhân nhạy cảm là dữ liệu cá nhân gắn liền với quyền riêng tư của cá nhân mà khi bị xâm phạm sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân.

1.2 Dữ liệu cá nhân của trẻ em

 • Shinhan Life Việt Nam không chủ đích thu thập dữ liệu cá nhân của trẻ em hoặc tiếp thị các sản phẩm, dịch vụ trực tiếp đến trẻ em. Shinhan Life Việt Nam chỉ xử lý dữ liệu cá nhân về trẻ em được cung cấp bởi cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp khi trẻ em là người được bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm hoặc hoặc khi trẻ em được chỉ định là người thụ hưởng.
 • Trường hợp Khách hàng tham gia hợp đồng bảo hiểm cho trẻ em từ đủ 07 tuổi trở lên hoặc chỉ định trẻ từ đủ 07 tuổi trở lên làm người thụ hưởng quyền lợi của hợp đồng bảo hiểm, Khách hàng theo đây đồng ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ theo sự điều chỉnh của Chính sách này. Vui lòng đảm bảo rằng Khách hàng đã thông tin cho trẻ về việc Shinhan Life Việt Nam xử lý dữ liệu cá nhân theo Chính sách này.

PHẦN II. MỤC ĐÍCH SHINHAN LIFE VIỆT NAM XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Shinhan Life Việt Nam xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng cho các mục đích được liệt kê dưới đây (gọi chung là “Mục Đích”). Việc Khách hàng không đồng ý cung cấp và cho phép Shinhan Life Việt Nam xử lý dữ liệu cá nhân cho các Mục Đích này có thể khiến Shinhan Life Việt Nam không thể thực hiện các mục đích này và/hoặc tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của Shinhan Life Việt Nam trong quá trình cung cấp cho Khách hàng các sản phẩm, dịch vụ.

2.1 Thực hiện quyền và nghĩa vụ hiện tại, tương lai của các bên phù hợp với quy định pháp luật và thỏa thuận cụ thể (nếu có)

 • Dữ liệu cá nhân của Khách hàng là cần thiết để Shinhan Life Việt Nam có thể thực hiện việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ mà Khách hàng yêu cầu từ Shinhan Life Việt Nam một cách hiệu quả. Theo đó, Shinhan Life Việt Nam xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng để phục vụ cho các mục đích cụ thể sau đây:

a. Kiểm tra, xác minh danh tính của Khách hàng trong các giao dịch với Shinhan Life Việt Nam;

b. Xác định và đánh giá rủi ro nguy cơ giả mạo hoặc nghi ngờ giả mạo, bảo vệ Khách hàng khỏi các hành vi gian lận hoặc hành vi bất hợp pháp khác;

c. Hiểu và phân tích nhu cầu của Khách hàng, sự thích hợp của sản phẩm và dịch vụ của Shinhan Life Việt Nam và tư vấn, giới thiệu cho Khách hàng những sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của Khách hàng (bao gồm việc thiết lập bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm của khách hàng để giúp Khách hàng hiểu rõ hơn về kế hoạch bảo hiểm và đầu tư tích lũy của mình);

d. Xem xét và xử lý các hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm, các yêu cầu và giao dịch khác của Khách hàng, bao gồm: tính phí bảo hiểm; thẩm định (đánh giá rủi ro, mức độ chấp nhận rủi ro trong đầu tư, khả năng tài chính) và phát hành hợp đồng bảo hiểm; thẩm định, xác minh hồ sơ yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm; điều chỉnh các thông tin tại hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của Khách hàng; và thực hiện các công việc có liên quan khác để phục vụ cho mục đích nêu tại phần này;

e. Quản lý hợp đồng bảo hiểm và các khoản đầu tư của Khách hàng liên quan đến hợp đồng bảo hiểm;

f. Liên hệ với Khách hàng cho việc thông báo, cung cấp tin tức cập nhật liên quan về: hợp đồng bảo hiểm, các sản phẩm và dịch vụ mà Khách hàng tham gia sử dụng; các thay đổi liên quan đến các chính sách của Shinhan Life Việt Nam (bao gồm Chính sách này), các điều khoản và điều kiện sử dụng Nền Tảng;

g. Thông báo ngày đến hạn đóng phí bảo hiểm, thu phí bảo hiểm và các khoản phải thanh toán bởi Khách hàng phát sinh từ và/hoặc liên quan đến hợp đồng bảo hiểm;

h. Nhượng tái bảo hiểm, phục vụ cho các hoạt động của doanh nghiệp tái bảo hiểm liên quan đến hợp đồng bảo hiểm của Khách hàng;

i. Thực hiện hoạt động chăm sóc khách hàng;

j. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến việc cung cấp, vận hành, xử lý và quản lý của Shinhan Life Việt Nam đối với các sản phẩm và dịch vụ cho Khách hàng;

k. Xử lý, phản hồi các thắc mắc, khiếu nại và giải quyết tranh chấp;

l. Ngăn chặn hoặc điều tra bất kỳ hoạt động gian lận hoặc nghi ngờ gian lận nào đối với sản phẩm, dịch vụ của Shinhan Life Việt Nam, các hành vi phi pháp, thiếu sót hay hành vi sai trái nào, cho dù có liên quan đến việc Khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Shinhan Life Việt Nam hay không hay bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ quan hệ của Khách hàng với Shinhan Life Việt Nam;

m. Sử dụng các dịch vụ pháp lý, kế toán hoặc kiểm toán độc lập cũng như dịch vụ của các nhà cung cấp sản phẩm và nền tảng (bao gồm sản phẩm phần mềm) mà Shinhan Life Việt Nam sử dụng để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho Khách hàng (bao gồm cả việc cung cấp, thiết lập và duy trì Nền Tảng);

n. Thực hiện các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm khác của Shinhan Life Việt Nam như được quy định tại hợp đồng bảo hiểm và/hoặc các hợp đồng, thỏa thuận khác giữa Shinhan Life Việt Nam và Khách hàng.

2.2 Nghiên cứu phát triển sản phẩm, dịch vụ, nâng cao trải nghiệm khách hàng

 • Trong quá trình nghiên cứu phát triển sản phẩm của mình, Shinhan Life Việt Nam có thể xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng để phục vụ cho các mục đích sau đây:

a. Thiết kế, phát triển các sản phẩm bảo hiểm và dịch vụ ngân hàng, chứng khoán, quản lý quỹ, đầu tư, v.v…;

b. Thiết kế và cung cấp cho Khách hàng các sản phẩm, dịch vụ tài chính phù hợp;

c. Phân tích, đánh giá, cải tiến chất lượng sản phẩm, dịch vụ, bao gồm việc nghiên cứu và cải tiến các quy trình kinh doanh nội bộ, các tính năng của Nền Tảng của Shinhan Life Việt Nam;

d. Nghiên cứu, thống kê phục vụ cho các yêu cầu báo cáo nội bộ, các yêu cầu kiểm soát, kiểm toán và quản trị của chủ sở hữu, yêu cầu đánh giá tuân thủ;

e. Quản lý việc Khách hàng sử dụng Nền Tảng, bao gồm việc đo lường mức độ tương tác và hiểu rõ hơn về các hoạt động của khách hàng trên Nền Tảng của Shinhan Life Việt Nam.

2.3 Gửi thông tin quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ; mời tham gia chương trình khuyến mại, cuộc thi hoặc hoàn thành nội dung khảo sát

 • Trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh của mình, Shinhan Life Việt Nam có thể xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng để phục vụ cho các mục đích:

a. Liên hệ với Khách hàng để mời tham gia vào các cuộc khảo sát đánh giá về chất lượng sản phẩm, dịch vụ;

b. Cung cấp ưu đãi cho khách hàng thường xuyên;

c. Giới thiệu các chương trình khuyến mại, tiếp thị và quảng cáo các sản phẩm và dịch vụ của Shinhan Life Việt Nam;

d. Cho phép Khách hàng tham gia vào các chương trình quà tặng, cuộc thi được tổ chức bởi Shinhan Life Việt Nam và/hoặc đối tác của Shinhan Life Việt Nam;

e. Xác định hiệu quả của chiến lược tiếp thị và quảng cáo.

 • Ngoài ra, Shinhan Life Việt Nam và các đối tác kinh doanh của Shinhan Life Việt Nam có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của Khách hàng để gửi cho Khách hàng các chương trình ưu đãi tiếp thị trực tiếp bằng phương tiện điện tử và phi điện tử, bao gồm qua đường bưu điện, cũng như gửi cho Khách hàng thông tin giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ từ các bên thứ ba đã được chọn lọc kỹ lưỡng.

2.4 Mục đích hợp pháp khác

 • Shinhan Life Việt Nam có nghĩa vụ tuân thủ các quy định của pháp luật (bao gồm cả pháp luật của các quốc gia khác không phải là Việt Nam) và các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình hoạt động kinh doanh. Trong một số trường hợp luật định, Shinhan Life Việt Nam sẽ phải xử lý dữ liệu cá nhân mà không cần được sự đồng ý trước của Khách hàng. Theo đó, Shinhan Life Việt Nam cần xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng để phục vụ cho việc tuân thủ những nghĩa vụ pháp lý của Shinhan Life Việt Nam, bao gồm nhưng không giới hạn các mục đích sau:

a. Quản lý các sản phẩm và dịch vụ của Shinhan Life Việt Nam;

b. Tuân thủ các chính sách và thủ tục nội bộ, bao gồm cả những chính sách và thủ tục liên quan đến kiểm toán, tài chính và kế toán, hệ thống công nghệ thông tin, lưu trữ dữ liệu, quản lý hồ sơ, tài liệu và in ấn, đảm bảo an ninh và kinh doanh liên tục;

c. Thực hiện các chương trình và thủ tục quản trị rủi ro nhằm ngăn chặn sự gian lận, các sai sót, lạm dụng hoặc thông tin giả mạo cũng như quản lý các rủi ro thương mại khác;

d. Thực hiện các yêu cầu về cung cấp thông tin, tài liệu; báo cáo; các yêu cầu lưu trữ hồ sơ, đối soát dữ liệu và công khai thông tin;

e. Phòng ngừa và phát hiện tội phạm, ví dụ như gian lận bảo hiểm, tài trợ khủng bố và rửa tiền;

f. Xác định đối tượng nộp thuế theo quy định của Đạo Luật Tuân Thủ Thuế Đối Với Các Chủ Tài Khoản Nước Ngoài (FATCA) của Hoa Kỳ;

g. Đánh giá tình hình tài chính, khả năng thanh toán, mức độ đầy đủ vốn, yêu cầu vốn, tỷ lệ an toàn vốn, trích lập dự phòng;

h. Quản lý, giám sát chất lượng hoạt động của chuyên viên tư vấn, bao gồm việc đối soát dữ liệu với các đối tác và đội ngũ chuyên viên tư vấn;

i. Phòng chống gian lận, trục lợi bảo hiểm;

j. Cung cấp thông tin theo yêu cầu của Khách hàng và tổ chức, cơ quan cung cấp dịch vụ đánh giá tín nhiệm, thông tin tín dụng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền khác phù hợp quy định pháp luật;

k. Thực hiện các nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;

l. Thiết lập và bảo vệ các quyền hợp pháp; bảo vệ hoạt động của Shinhan Life Việt Nam hoặc của bất kỳ Người có liên quan, Bên liên kết hoặc đối tác kinh doanh của Shinhan Life Việt Nam; quyền, sự riêng tư, an toàn hoặc tài sản của Shinhan Life Việt Nam và/hoặc của các công ty con, công ty thuộc tập đoàn của Shinhan Life Việt Nam, Khách hàng hoặc những người khác; và theo đuổi các biện pháp khắc phục có sẵn hoặc hạn chế thiệt hại của Shinhan Life Việt Nam;

m. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

 • Ngoài ra, trong một số trường hợp theo yêu cầu của pháp luật, Shinhan Life Việt Nam có thể sẽ được yêu cầu thay mặt Khách hàng thực hiện một số nghĩa vụ pháp lý. Trong trường hợp như thế, Shinhan Life Việt Nam sẽ có thể cần phải xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng trong phạm vi và bằng phương thức được pháp luật cho phép.

2.5 Ngoại trừ trường hợp xử lý dữ liệu để thực hiện các nghĩa vụ pháp lý mà không cần sự đồng ý của chủ thể dữ liệu như nêu tại Mục 2.4, nếu cần xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng cho bất kỳ mục đích nào khác, Shinhan Life Việt Nam sẽ thông báo cho Khách hàng và chỉ tiến hành xử lý dữ liệu cá nhân với sự đồng ý của Khách hàng.

PHẦN III. CÁCH THỨC SHINHAN LIFE VIỆT NAM XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

3.1 Cách thức Shinhan Life Việt Nam thu thập dữ liệu cá nhân

 • Shinhan Life Việt Nam có thể thu thập dữ liệu cá nhân của Khách hàng từ các nguồn sau:

a. Dữ liệu cá nhân do chính Khách hàng cung cấp khi Khách hàng đăng ký, sử dụng bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, tiện ích nào được cung cấp qua bất kỳ kênh giao dịch trực tiếp, nền tảng cung cấp dịch vụ nào của Shinhan Life Việt Nam;

b. Từ các bên thứ ba có quan hệ với Khách hàng, như người sử dụng lao động, các thành viên gia đình, người giám hộ hợp pháp, cộng sự hoặc người thụ hưởng sản phẩm và dịch vụ;

c. Từ nhà môi giới hoặc một bên trung gian khác (ví dụ: đại lý, nhà phân phối, môi giới, đối tác kinh doanh), các bên mà Shinhan Life Việt Nam có hợp tác để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc cung cấp báo giá cho Khách hàng; hoặc các bên thứ ba cung cấp hợp pháp các thông tin nhân khẩu học, chi tiết các phương tiện đi lại, lịch sử yêu cầu bồi thường, thông tin về gian lận, danh sách quảng cáo tiếp thị và thông tin khác để giúp cải thiện sản phẩm và dịch vụ của Shinhan Life Việt Nam.

d. Thông qua Nền Tảng và/hoặc các phương tiện khác (ví dụ: từ hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm, cuộc gọi điện thoại, e-mail và các thông tin liên lạc khác với Shinhan Life Việt Nam, cũng như từ các cơ sở y tế, nhân chứng, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ quan giám định hoặc các bên thứ ba khác có liên quan đến các hợp đồng, thỏa thuận của Shinhan Life Việt Nam với Khách hàng).

e. Thông qua các trao đổi, liên lạc, tương tác với Khách hàng: Shinhan Life Việt Nam có thể thu thập dữ liệu của Khách hàng khi Khách hàng liên hệ, tương tác (gặp trực tiếp, qua thư, điện thoại, trực tuyến, liên lạc điện tử, mạng xã hội, các phiếu khảo sát hoặc bất kỳ phương tiện nào khác).

f. Từ các tương tác hoặc các công nghệ thu thập, ghi nhớ dữ liệu tự động: Shinhan Life Việt Nam có thể thu thập dữ liệu của Khách hàng bao gồm địa chỉ IP, URL giới thiệu, hệ điều hành, trình duyệt tin điện tử và thông tin khác được ghi tự động từ kết nối từ cookies và các công nghệ liên quan.

g. Từ các thiết bị ghi âm, ghi hình gắn với thiết bị của Shinhan Life Việt Nam hoặc được đặt tại các địa điểm mạng lưới, địa điểm đặt thiết bị mà Khách hàng gặp, xuất hiện hoặc tương tác với Shinhan Life Việt Nam. Khách hàng lưu ý rằng Shinhan Life Việt Nam có thể ghi âm, ghi hình khi Khách hàng giao tiếp, tương tác với Shinhan Life Việt Nam cho các Mục Đích tại Chính sách này.

h. Từ các cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam như Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Cơ quan Công an, các cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định pháp luật Việt Nam.

i. Từ những nguồn của bên thứ ba khác, mà Khách hàng đồng ý việc chia sẻ/cung cấp dữ liệu cá nhân, hoặc từ những nguồn mà việc thu thập được pháp luật yêu cầu hoặc cho phép.

3.2 Cách thức Shinhan Life Việt Nam xử lý dữ liệu cá nhân sau khi thu thập

a. Tùy thuộc vào bản chất của loại sản phẩm, dịch vụ mà Shinhan Life Việt Nam cung cấp cho Khách hàng, Shinhan Life Việt Nam sẽ có thể tiến hành các hoạt động ghi, phân tích, lưu trữ, truy cập, truy xuất, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao hoặc các hành động khác có liên quan đối với dữ liệu cá nhân của Khách hàng để thực hiện Mục Đích.

b. Khi có yêu cầu từ Khách hàng và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, Shinhan Life Việt Nam có thể tiến hành các hoạt động tác động đến dữ liệu cá nhân của Khách hàng (ví dụ như chỉnh sửa, cập nhật; cung cấp dữ liệu cá nhân, …).

c. Shinhan Life Việt Nam có thể trực tiếp thực hiện hoặc thông qua các Bên xử lý Dữ liệu cá nhân khác để xử lý dữ liệu của Khách hàng phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

PHẦN IV. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC SHINHAN LIFE VIỆT NAM CHIA SẺ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

4.1 Phù hợp với các Mục Đích nêu tại Chính sách này

 • Trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình, Shinhan Life Việt Nam sẽ hoặc có thể tiết lộ, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp và/hoặc chuyển giao (gọi chung là “chia sẻ”) dữ liệu cá nhân của Khách hàng cho các bên thứ ba có liên quan (gọi chung là “Bên được chia sẻ dữ liệu cá nhân”), có thể ở Việt Nam hoặc bên ngoài Việt Nam, vì một hay nhiều Mục Đích nói trên. Shinhan Life Việt Nam cam kết đảm bảo việc chia sẻ này sẽ được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật tại từng thời điểm.
 • Shinhan Life Việt Nam cam kết luôn cẩn trọng trong việc chia sẻ dữ liệu cá nhân của Khách hàng. Việc chia sẻ dữ liệu cá nhân sẽ chỉ được thực hiện trong phạm vi cần thiết cho những dịch vụ, công việc mà Bên được chia sẻ dữ liệu cá nhân thực hiện theo các Mục Đích đã được Khách hàng chấp thuận.
 • Shinhan Life Việt Nam luôn yêu cầu Bên được chia sẻ dữ liệu cá nhân thực hiện bảo vệ dữ liệu cá nhân của Khách hàng theo cách thức phù hợp với các chính sách và phương thức bảo mật của Shinhan Life Việt Nam, đồng thời tuân thủ quy định pháp luật có liên quan, đảm bảo dữ liệu cá nhân của Khách hàng không bị truy cập, thu thập, sử dụng, tiết lộ, xử lý trái phép hoặc gặp phải các rủi ro tương tự trong quá trình chia sẻ và xử lý theo thỏa thuận với Shinhan Life Việt Nam.

4.2 Các Bên được chia sẻ dữ liệu cá nhân được nêu tại Phần này gồm:

a. Nhân viên, bên đại lý, bên đại diện, bên nhận ủy nhiệm/ủy thác, Người có liên quan, Bên liên kết, bên nhận chuyển giao quyền và nghĩa vụ của Shinhan Life Việt Nam theo quy định của pháp luật ;

b. Đối tác, bên hợp tác, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, bên cung cấp dịch vụ đại lý bảo hiểm, bên cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm;

c. Các nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ và các bên thứ ba khác mà Shinhan Life Việt Nam thuê để cung cấp hàng hóa, dịch vụ hỗ trợ hoặc bổ trợ cho hoạt động kinh doanh hoặc việc thực hiện các nghĩa vụ pháp lý của Shinhan Life Việt Nam. Các bên này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn: tổ chức tín dụng; cơ sở y tế; các tổ chức hoạt động thương mại điện tử; bên cung cấp dịch vụ y tế; bên cung cấp các dịch vụ quản trị, bảo mật và xử lý dữ liệu, dịch vụ lưu trữ dữ liệu, viễn thông, máy tính, Internet, thanh toán, trung gian thanh toán, dịch vụ công nghệ thông tin, dịch vụ điện toán đám mây, dịch vụ cố vấn, pháp lý, kế toán, kiểm toán, dịch vụ quảng cáo và truyền thông, dịch vụ lưu trữ và quản lý tài liệu, hồ sơ, dịch vụ hỗ trợ, dịch vụ chữ ký số và xác thực điện tử, dịch vụ bưu chính, dịch vụ in ấn và các dịch vụ khác liên quan tới hoạt động của Shinhan Life Việt Nam và/hoặc việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của Shinhan Life Việt Nam cho Khách hàng;

d. Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, các Hội/ Hiệp hội ngành nghề được thành lập và hoạt động hợp pháp và/hoặc bất kỳ đơn vị nào giới thiệu Khách hàng với Shinhan Life Việt Nam, và các doanh nghiệp bảo hiểm khác;

e. Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm nhưng không giới hạn như Bộ Tài chính, cơ quan điều tra, các cấp thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cơ quan chuyên trách về Bảo vệ dữ liệu cá nhân, cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, v.v;

f. Cơ quan giải quyết tranh chấp như tổ chức có chức năng hòa giải, Tòa án, Trọng tài, cơ quan thi hành án;

g. Đại diện theo ủy quyền hợp pháp của Khách hàng, phù hợp với phạm vi ủy quyền của Khách hàng;

h. Các bên thứ ba khác mà pháp luật cho phép hoặc được Khách hàng đồng ý.

4.3 Chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài

 • Nhằm thực hiện bất kỳ một hoặc nhiều Mục Đích tại Chính sách này, Shinhan Life Việt Nam có thể phải cung cấp/chia sẻ dữ liệu cá nhân của Khách hàng đến các bên thứ ba liên quan của Shinhan Life Việt Nam các bên thứ ba này có thể tại Việt Nam hoặc bất cứ địa điểm nào khác nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam.
 • Khi thực hiện việc cung cấp/chia sẻ dữ liệu cá nhân của Khách hàng ra nước ngoài, Shinhan Life Việt Nam đảm bảo đã lưu trữ 01 bản dữ liệu cá nhân của Khách hàng tại Việt Nam và sẽ yêu cầu bên tiếp nhận đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được bảo mật và an toàn. Đồng thời, Shinhan Life Việt Nam sẽ áp dụng mức độ bảo vệ phù hợp để việc chuyển giao này tuân thủ các yêu cầu của pháp luật tại từng thời điểm.

PHẦN V. THỜI GIAN SHINHAN LIFE VIỆT NAM LƯU TRỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

5.1 Thời điểm bắt đầu xử lý dữ liệu cá nhân

 • Shinhan Life Việt Nam thực hiện xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng kể từ khi Khách hàng tiếp cận Shinhan Life Việt Nam và/hoặc các đại diện theo ủy quyền của Shinhan Life Việt Nam để yêu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Shinhan Life Việt Nam.

5.2 Thời điểm kết thúc xử lý dữ liệu cá nhân

 • Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu giữ trong thời hạn cần thiết để thực hiện các Mục Đích, phù hợp với thỏa thuận giữa Shinhan Life Việt Nam và Khách hàng. Shinhan Life Việt Nam có thể cần lưu giữ dữ liệu của Khách hàng ngay cả khi hợp đồng, thỏa thuận cụ thể đã chấm dứt để tuân thủ các yêu cầu của pháp luật hoặc nhằm ngăn chặn gian lận và tội phạm tài chính, trả lời các yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền và thực hiện các nghĩa vụ pháp lý của Shinhan Life Việt Nam theo quy định pháp luật v.v.

PHẦN VI. CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Shinhan Life Việt Nam luôn coi trọng và nỗ lực bảo mật, bảo đảm an toàn cho dữ liệu cá nhân của Khách hàng và sẽ áp dụng các biện pháp quản lý, kỹ thuật phù hợp để bảo vệ an toàn dữ liệu cá nhân của Khách hàng, đáp ứng các yêu cầu của pháp luật hiện hành.

PHẦN VII. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ THỂ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

7.1 Quyền của Khách hàng đối với dữ liệu cá nhân

 • Theo quy định pháp luật hiện hành, Khách hàng có các quyền sau đối với dữ liệu cá nhân liên quan đến Khách hàng, bao gồm:

a. Quyền truy cập và yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

 • Khách hàng được truy cập để xem, yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của Khách hàng mà Shinhan Life Việt Nam đang lưu giữ hoặc kiểm soát. Shinhan Life Việt Nam sẽ xử lý các yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
 • Shinhan Life Việt Nam bảo lưu quyền từ chối sửa dữ liệu cá nhân của Khách hàng, trong trường hợp theo các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân có yêu cầu và/hoặc cho phép Shinhan Life Việt Nam và/hoặc một tổ chức từ chối sửa dữ liệu cá nhân.

b. Quyền yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân

 • Khách hàng có quyền yêu cầu bằng văn bản về những dữ liệu cá nhân mà Shinhan Life Việt Nam có về Khách hàng. Yêu cầu của Khách hàng được coi là hợp lệ và được chấp nhận xử lý khi có đầy đủ các thông tin cần thiết và sử dụng đúng biểu mẫu theo quy định của pháp luật hiện hành.
 • Khách hàng cũng có quyền yêu cầu Shinhan Life Việt Nam cung cấp dữ liệu cá nhân của Khách hàng cho các tổ chức, cá nhân khác hoặc của các tổ chức, cá nhân khác cho Khách hàng với điều kiện Khách hàng phải cung cấp được ủy quyền hợp lệ hoặc tài liệu khác chứng minh sự chấp thuận của chủ thể dữ liệu theo quy định của pháp luật.
 • Trong trường hợp yêu cầu của Khách hàng là hợp lệ theo quy định của pháp luật và thuộc trường hợp Shinhan Life Việt Nam được phép cung cấp dữ liệu, Shinhan Life Việt Nam sẽ thông báo đến Khách hàng thông qua các phương thức liên lạc phù hợp về thời gian, địa điểm, hình thức cung cấp dữ liệu cá nhân, chi phí (nếu có), phương thức, thời hạn thanh toán (nếu có) và Shinhan Life Việt Nam sẽ cung cấp dữ liệu cá nhân theo đúng thông báo này và các thủ tục khác theo quy định của pháp luật.

c. Quyền yêu cầu xóa dữ liệu

 • Shinhan Life Việt Nam sẽ hủy hoặc xóa dữ liệu cá nhân của Khách hàng khi Shinhan Life Việt Nam nhận được yêu cầu của Khách hàng phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành hoặc khi Shinhan Life Việt Nam có lý do hợp lý để xác định rằng (i) việc lưu trữ dữ liệu cá nhân đó không còn phục vụ Mục Đích; (ii) không còn các lợi ích hợp pháp nào khác để tiếp tục lưu giữ các dữ liệu cá nhân này.
 • Nếu Khách hàng chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm với Shinhan Life Việt Nam, hoặc ngừng sử dụng Nền Tảng của Shinhan Life Việt Nam, hoặc hợp đồng bảo hiểm của Khách hàng hoặc quyền được sử dụng Nền Tảng bị chấm dứt hoặc hủy bỏ, Shinhan Life Việt Nam có thể tiếp tục xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng tuân theo Chính sách này và các nghĩa vụ của Shinhan Life Việt Nam theo các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
 • Shinhan Life Việt Nam bảo lưu quyền từ chối xóa, tiêu hủy dữ liệu trong trường hợp yêu cầu của Khách hàng không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, hoặc mặc dù phù hợp nhưng thuộc trường hợp Shinhan Life Việt Nam không được xóa, tiêu hủy theo quy định của pháp luật hiện hành.

d. Quyền rút lại sự đồng ý, hạn chế và phản đối xử lý dữ liệu cá nhân

 • Khách hàng có thể rút lại sự đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân, yêu cầu hạn chế, phản đối trong việc xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng bằng cách gửi yêu cầu cho Shinhan Life Việt Nam, và Shinhan Life Việt Nam sẽ xử lý các yêu cầu này phù hợp với quy định pháp luật có liên quan.
 • Tuy nhiên, việc Khách hàng rút lại sự đồng ý, yêu cầu hạn chế, phản đối xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng có thể đồng nghĩa với việc Shinhan Life Việt Nam sẽ không thể tiếp tục cung cấp các sản phẩm, dịch vụ đến Khách hàng và Shinhan Life Việt Nam có thể cần phải chấm dứt mối quan hệ hiện tại với Khách hàng và/hoặc chấm dứt hợp đồng, thỏa thuận mà Khách hàng có với Shinhan Life Việt Nam.
 • Shinhan Life Việt Nam bảo lưu quyền từ chối chấp thuận việc rút lại sự đồng ý, hạn chế xử lý dữ liệu của Khách hàng trong trường hợp yêu cầu của Khách hàng không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

e. Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện và yêu cầu bồi thường thiệt hại

 • Khách hàng có quyền khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện và yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật trong trường hợp Shinhan Life Việt Nam vi phạm quy định pháp luật hiện hành liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân của Khách hàng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

Ngoài ra, Khách hàng còn có các quyền khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện hành như: quyền được biết; quyền đồng ý; quyền cung cấp dữ liệu; quyền tự bảo vệ và các quyền có liên quan khác theo quy định của pháp luật.

7.2 Cách thức thực hiện quyền của Khách hàng

a. Trong phạm vi pháp luật cho phép, Khách hàng có thể thực hiện các quyền của mình bằng cách liên hệ với Shinhan Life Việt Nam theo theo thông tin liên hệ nêu tại Phần XII của Chính sách này. Shinhan Life Việt Nam, bằng sự nỗ lực hợp lý, sẽ thực hiện yêu cầu hợp pháp và hợp lệ từ Khách hàng trong khoảng thời gian luật định kể từ khi nhận được yêu cầu hoàn chỉnh và hợp lệ từ Khách hàng.

b. Việc Khách hàng rút lại sự đồng ý, yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân và/hoặc thực hiện các quyền có liên quan khác đối với bất kỳ hoặc tất cả các dữ liệu cá nhân của Khách hàng có thể sẽ được xem là sự đơn phương chấm dứt từ phía Khách hàng cho bất kỳ mối quan hệ nào giữa Khách hàng với Shinhan Life Việt Nam (kể cả hợp đồng bảo hiểm), và hoàn toàn có thể dẫn đến sự vi phạm nghĩa vụ hoặc các cam kết theo hợp đồng giữa Khách hàng với Shinhan Life Việt Nam. Đồng thời, Shinhan Life Việt Nam bảo lưu các quyền và biện pháp khắc phục hợp pháp của Shinhan Life Việt Nam trong những trường hợp đó. Theo đó, Shinhan Life Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm đối với Khách hàng cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh, và các quyền hợp pháp của Shinhan Life Việt Nam sẽ được bảo lưu một cách rõ ràng đối với việc giới hạn, hạn chế, tạm ngừng, hủy bỏ, ngăn cản đó.

7.3 Nghĩa vụ của Khách hàng trong hoạt động xử lý và bảo vệ dữ liệu cá nhân

 • Trong hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân của chính Khách hàng và của cá nhân khác, Khách hàng có các nghĩa vụ dưới đây:

a. Cung cấp đầy đủ, chính xác dữ liệu cá nhân;

b. Tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình; yêu cầu các tổ chức, cá nhân khác có liên quan bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình;

c. Tôn trọng, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác;

d. Tham gia tuyên truyền, phổ biến kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân;

e. Thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và tham gia phòng, chống các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

 • Trong một số trường hợp (như khi Khách hàng chỉ định người thụ hưởng tại hợp đồng bảo hiểm), Khách hàng có thể cung cấp dữ liệu cá nhân của các cá nhân khác cho Shinhan Life Việt Nam (ví dụ như thành viên gia đình, người phụ thuộc, bạn bè, bên thụ hưởng, người được ủy quyền, đối tác, người liên hệ trong trường hợp khẩn cấp hoặc cá nhân khác liên quan đến Khách hàng). Trong trường hợp như vậy, Khách hàng cam đoan và bảo đảm rằng Khách hàng đã nhận được sự đồng ý hoặc sự ủy quyền hợp lệ của những cá nhân này trước khi thực hiện cung cấp dữ liệu cá nhân của họ cho Shinhan Life Việt Nam và thay mặt họ thể hiện sự đồng ý để Shinhan Life Việt Nam xử lý dữ liệu cá nhân của họ. Khách hàng miễn trừ cho Shinhan Life Việt Nam khỏi mọi tranh chấp phát sinh từ và/hoặc liên quan đến việc cung cấp và chấp thuận xử lý dữ liệu cá nhân đối với dữ liệu của cá nhân khác do Khách hàng thực hiện theo Chính sách này.

PHẦN IX. CHÍNH SÁCH COOKIE

 • Shinhan Life Việt Nam sử dụng “cookie”, thẻ pixel, tin điện tử beacons, plug-in và/hoặc một số công cụ khác tương tự để thu thập và phân tích những dữ liệu liên quan đến cách người dùng sử dụng Nền Tảng (trên thiết bị di động, thiết bị điện tử, trên máy tính, …), để nhận diện Khách hàng khi Khách hàng quay lại các Nền Tảng của Shinhan Life Việt Nam, từ đó đánh giá và cải thiện tính năng, trải nghiệm người dùng, cá nhân hóa nội dung dựa trên mối quan tâm của Khách hàng cũng như cải thiện Nền Tảng của Shinhan Life Việt Nam.
 • Cookie là một mẩu thông tin được tải về từ máy chủ và được lưu trữ trên các trình duyệt web hoặc các thiết bị có kết nối Internet (ví dụ như máy tính, smartphone hoặc máy tính bảng) mà sau này có thể được đọc lại bởi máy chủ – có thể hiểu như là bộ nhớ dành cho một trang web. Cookie có thể chứa đựng các thông tin về: tên miền Internet và địa chỉ IP của nơi Khách hàng truy cập; thông tin về hệ điều hành, phiên bản hệ điều hành, loại và phiên bản trình duyệt đang sử dụng; thời gian truy cập Nền Tảng; cách thức truy cập, nguồn truy cập; lịch sử truy cập, xem và thoát; những nội dung đã xem và thời lượng xem trong quãng thời gian ghé thăm Nền Tảng của Shinhan Life Việt Nam; thông tin, dữ liệu cá nhân mà Khách hàng đã tự nguyện cung cấp thông qua việc tạo tài khoản và/hoặc thông qua các cuộc khảo sát và yêu cầu điền vào các biểu mẫu trên Nền Tảng,; vị trí định vị tương đối của Khách hàng, v.v…
 • Bằng cách tiếp tục sử dụng trang thông tin điện tử, ứng dụng, nền tảng bán hàng trực tuyến của Shinhan Life Việt Nam, Bạn chấp nhận việc sử dụng các loại cookie như đã nêu ở trên.

PHẦN X. KẾT NỐI BÊN NGOÀI

 • Nếu bất kỳ phần nào của trang web, ứng dụng, nền tảng công nghệ của Shinhan Life Việt Nam có chứa các đường dẫn kết nối với trang web của tổ chức khác, những trang đó có thể không chịu sự quản lý của Chính sách này. Khách hàng nên kiểm tra phần quy định về bảo mật trên các trang web đó để hiểu rõ về chính sách của họ khi thu thập, sử dụng, chuyển giao và tiết lộ dự liệu cá nhân.
 • Shinhan Life Việt Nam không chịu trách nhiệm về việc xử lý và bảo vệ dữ liệu cá nhân của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm bên điều hành/ sở hữu bất kỳ trang web, ứng dụng, hệ thống, nền tảng hoặc dịch vụ nào mà Nền Tảng của Shinhan Life Việt Nam liên kết tới.

PHẦN XI. SỬA ĐỔI, CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH

11.1 Shinhan Life Việt Nam có thể sửa đổi, cập nhật Chính sách này tại từng thời điểm.

11.2 Phiên bản mới nhất cùng thông báo về bất kỳ sự sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh nào của Chính sách này sẽ được cập nhật, đăng tải công khai tại website http://www.shinhanlifevn.com.vn và/hoặc trên Nền Tảng của Shinhan Life Việt Nam và/hoặc các ứng dụng/nền tảng khác mà Shinhan Life Việt Nam triển khai tại từng thời điểm. Việc Khách hàng tiếp tục sử dụng Nền Tảng và sản phẩm, dịch vụ của Shinhan Life Việt Nam được xác định là Khách hàng chấp nhận Chính sách này và bản cập nhật, sửa đổi, bổ sung gần nhất của Chính sách này.

PHẦN XII. LIÊN HỆ VỚI SHINHAN LIFE VIỆT NAM

Nếu Khách hàng muốn thực hiện quyền của mình hoặc có bất kỳ thắc mắc, yêu cầu, khiếu nại nào liên quan đến vấn đề xử lý dữ liệu cá nhân theo Chính sách này, Khách hàng có thể liên hệ với Shinhan Life Việt Nam theo một trong các phương thức sau:

12.1 Gọi cho đường dây nóng của Shinhan Life Việt Nam: 1900998800

12.2 Gửi thư điện tử đến Shinhan Life Việt Nam theo địa chỉ: shinhanlifevn@shinhan.com

12.3 Liên hệ trực tiếp với Shinhan Life Việt Nam tại địa chỉ trụ sở chính: Tầng 20, Tòa nhà Fendship, 31 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Khách hàng cũng có thể tham khảo thông tin liên hệ của Công ty tại mục “Liên Hệ” trên website: http://www.shinhanlifevn.com.vn

Scroll to Top