Bản quyền

Bản quyền

Thương hiệu, tên thương mại và logo hiển thị trên website thuộc quyền sở hữu của Shinhan Life Việt Nam và Shinhan Life Insurance Corporation. Việc sử dụng thương hiệu, tên thương mại và logo là không được phép nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.

Các thông tin và tài liệu khác tại website thuộc quyền sở hữu/sử dụng hợp pháp của Shinhan Life Việt Nam. Bạn được sử dụng các thông tin và tài liệu khác của website này cho cá nhân không nhằm mục đích kinh doanh. Shinhan Life Việt Nam khuyến khích việc sử dụng này cùng với việc trích dẫn nguồn cũng như giữ nguyên đường liên kết (link/url) đến thông tin và tài liệu trên website này. Bất kỳ việc sử dụng khác, bao gồm việc sao chép, sửa đổi, tái xuất bản một phần hay toàn bộ, hoặc truyền tải, phân phối, cấp phép, bán hay xuất bản bất cứ thông tin và tài liệu nào là không được phép nếu không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Shinhan Life Việt Nam.

Scroll to Top