Thông tin lãi suất

Lãi suất của các sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp

Shinhan Life Việt Nam trân trọng thông báo mức lãi suất áp dụng cho hợp đồng của sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp như sau:

Lãi suất tạm ứng áp dụng đối với khoản tạm ứng từ Giá trị hoàn lại, tạm ứng từ Giá trị hoàn lại để đóng phí tự động

Áp dụng cho các sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp Shinhan – Thành Tài, Shinhan – Tương Lai, Shinhan –  Sống An Vui.

Thời gian áp dụng Lãi suất (%/năm)
Từ ngày Đến ngày
01/04/2024 31/03/2025 9,50%

Lãi suất tích lũy áp dụng đối với các khoản tiền mặt tích lũy tại Shinhan Life Việt Nam

Áp dụng cho các sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp Shinhan – Thành Tài, Shinhan –  Sống An Vui.

Thời gian áp dụng Lãi suất (%/năm)
Từ ngày Đến ngày
01/04/2024 31/03/2025 8,55%

Cập nhật 07/06/2024

Scroll to Top