THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

03-08-2023


Công ty TNHH Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam công bố về việc lựa chọn Công Ty TNHH KPMG làm đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính từ 2023 đến 2025.

Scroll to Top