Shinhan – Credit Care

Shinhan – Credit Care

Bảo hiểm tử kỳ tai nạn cho người được cấp tín dụng

Ưu điểm sản phẩm

Quyền lợi sản phẩm

Trong thời hạn hiệu lực của Hợp Đồng Bảo Hiểm, Người Thụ Hưởng sẽ được chi trả 150% Số Tiền Bảo Hiểm* nếu Người Được Bảo Hiểm:

  • tử vong do Tai Nạn; hoặc
  • bị Thương Tật Toàn Bộ Vĩnh Viễn (TTTBVV) do Tai Nạn.

* Số Tiền Bảo Hiểm (STBH) tối đa bằng Khoản Tín Dụng và được ghi trên Giấy Chứng Nhận Bảo Hiểm hoặc Xác Nhận Thay Đổi Hợp Đồng (nếu có).

Người Được Bảo Hiểm

  • Từ 18 Tuổi đến 65 Tuổi vào thời điểm yêu cầu bảo hiểm;
  • Không quá 75 Tuổi tại Ngày Đáo Hạn Hợp Đồng

Bên Mua Bảo Hiểm

  • Từ 18 Tuổi trở lên

Thời Hạn Bảo Hiểm

  • STBH ≤ 200.000.000 đồng: từ 1 tháng đến 120 tháng;
  • STBH > 200.000.000 đồng: từ 1 tháng đến 300 tháng.

Thời Hạn Đóng Phí

  • Bằng Thời Hạn Bảo Hiểm

Lựa chọn đóng Phí Bảo Hiểm

  • Đóng phí một lần: đóng một lần duy nhất ngay từ khi bắt đầu Hợp Đồng Bảo Hiểm; hoặc
  • Đóng phí định kỳ: thanh toán Phí Bảo Hiểm trong suốt Thời Hạn Đóng Phí.
Scroll to Top