Shinhan – Tín Dụng

Shinhan – Tín Dụng

Life insurance product that provides the Policyholder with financial protection in the event of death or total and permanent disability.

Insurance Benefits

Khách hàng sẽ được chi trả 100% Số tiền bảo hiểm trong trường hợp:

  • Death; or
  • bị Thương Tật Toàn Bộ Vĩnh Viễn

STBH = Tổng dư nợ gốc còn lại + Khoản lãi phát sinh của Hợp đồng tín dụng (tại tháng xảy ra sự kiện bảo hiểm được xác định trong Bảng minh họa quyền lợi sản phẩm)

Insured person

  • Từ 18 đến 65 tuổi (Không quá 75 tuổi khi hợp đồng đáo hạn)

Duration of insurance

  • Vay tiêu dùng
  • Vay thế chấp

Fee payment deadline

  • Đóng phí một lần: 1 lần duy nhất tại thời điểm tham gia; hoặc
  • Đóng phí định kỳ: bằng thời hạn bảo hiểm

Other information

Update 20/04/2022

Scroll to Top