Shinhan – Tín Dụng

Shinhan – Tín Dụng

Giải pháp tài chính bảo vệ bạn khỏi những rủi ro bất ngờ của cuộc sống

Quyền lợi bảo hiểm

Khách hàng sẽ được chi trả 100% Số tiền bảo hiểm trong trường hợp:

  • tử vong; hoặc
  • bị Thương Tật Toàn Bộ Vĩnh Viễn

STBH = Tổng dư nợ gốc còn lại + Khoản lãi phát sinh của Hợp đồng tín dụng (tại tháng xảy ra sự kiện bảo hiểm được xác định trong Bảng minh họa quyền lợi sản phẩm)

Người được bảo hiểm

  • Từ 18 đến 65 tuổi (Không quá 75 tuổi khi hợp đồng đáo hạn)

Thời hạn bảo hiểm

  • Vay tiêu dùng
  • Vay thế chấp

Thời hạn đóng phí

  • Đóng phí một lần: 1 lần duy nhất tại thời điểm tham gia; hoặc
  • Đóng phí định kỳ: bằng thời hạn bảo hiểm

Các thông tin khác

Cập nhật 20/04/2022

Scroll to Top