Mục tiêu, chính sách quản lý đầu tư

MỤC TIÊU VÀ CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ CỦA SHINHAN LIFE VIỆT NAM

1. Mục tiêu đầu tư

Mục tiêu chính của đầu tư là xây dựng danh mục đầu tư cân đối và đa dạng nhằm tối ưu hóa lợi nhuận, tối thiểu hóa các rủi ro cho các nguồn vốn đầu tư nhằm mang lợi ích tài chính tốt nhất cho những khách hàng của Shinhan Life Việt Nam.

2. Chính sách đầu tư

Các chính sách đầu tư đảm bảo cho hoạt động động đầu tư phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành cũng như những quy định nội bộ của tập đoàn

Tại Shinhan Life Việt Nam, chính sách đầu tư khuyến khích đầu tư vào những tài sản ít rủi ro và có tính thanh khoản cao như trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương, tiền gửi tại các tổ chức tín dụng có mức xếp hạng tín dụng cao, trái phiếu hoặc cổ phiếu của những doanh nghiệp hàng đầu trên thị trường tài chính.

Cập nhật 21/11/2022

Scroll to Top